Сторінка вчителя біології та трудового навчаня Прасюк Лесі Миколаївни.

/Files/images/asort/DSC01960.JPG

Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології

До шляхів запровадження інтерактивних тех­нологій, особистісно орієнтованого навчан­ня в шкільну біологічну освіту належить реалізація різноманітних ін­новаційних форм і методів навчання.

Новим методом навчання є моделювання — процес складання й застосування різних моделей для глибшого проникнення в суть на­вчального матеріалу, узагальнення й систематизації знань. Основні функції методу моделювання — евристична та узагальнювальна. Ре­зультати моделювання втілюються в модельних схемах, графіках, ма­тематичних аналогах, символах, кресленнях, образах, іноді — в мате­ріальних моделях.

Моделювання біологічних систем відносять до активних методів на­вчання. Він полягає в уявному або практичному створенні учнями мо­делі біологічного об'єкта — біогеоценозу, агроценозу, клітини, систе­ми органів, організму тощо. Використання даного методу спонукає школярів до пошуку, часто вимагає різноманітних практичних дій.

■ Наприклад, створюючи схему заселення акваріума, учні вказують у ньо­му ланки екосистеми — продуцентів, консументів, редуцентів, установлю­ють зв'язки між ними, визначають потік речовини та енергії. Цю модель можна використовувати під час вивчення рослинних угруповань (6 клас), природних угруповань (7 клас), біогеоценозу (11 клас), хоча глибина роз­криття суті біологічних явищ при цьому буде різною.

Вчителі біології використовують метод моделювання в процесі до­слідження різноманітних взаємозв'язків у популяції, між популяціями різних видів, розглядаючи зміни чисельності риб, птахів, ссавців, ви­вчаючи вид, популяцію, біогеоценоз, а досвідчені вчителі — під час ви­вчення статистичних закономірностей: моделюється дія природного добору, прояв законів спадковості тощо.

Навчання учнів користуванню методом моделювання має здійсню­ватися поетапно:

  • створення проблемної ситуації (мотивація);

  • роз'яснення значення моделей у навчанні на прикладах;

  • застосування моделей для набуття й узагальнення знань;

  • реконструювання моделей;

  • самостійне складання моделей.

Інтерактивні технології також належать до активних методів на­вчання, їхня суть полягає в спів- та взаємонавчанні (колективному, ко­оперативному, навчанні у співпраці), за яких і вчитель, і учні є суб'єк­тами. Учитель лише виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.

Інтерактивні методи навчання найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу, оскільки передбачають моделювання реаль­них життєвих ситуацій, спільне розв'язання проблем, рольові ігри.

Метод «Прес» доцільно використовувати за таких навчальних ситуацій, коли можуть виникати суперечливі питання або треба при­стати на певну позицію з обговорюваної проблеми. За цього методу уч­ні добирають аргументи або висловлюють власну думку з дискусійно­го питання, обґрунтовують її, доводять на прикладах і формулюють висновки. Передбачається використання дидактичних матеріалів, на­приклад:

ПОЗИЦІЯ

Я вважаю, що (висловіть свою думку й поясніть її)

ОБҐРУНТУВАННЯ

тому, що

(доведіть правильність вашої позиції) ПРИКЛАД Наприклад

(наведіть факти на підтвердження вашої позиції)
ВИСНОВКИ
Отже (тому)

Метод «Мікрофон» полягає ось у чому: учні, уявляючи, що в їхніх руках символічний мікрофон, по черзі відповідають на запитання або висловлюють свою думку чи позицію.

Робота в малих групах дає змогу учням набути навички, не­обхідні для спілкування та співпраці. Вона розвиває командний дух. Спільно виробляючи ідеї, учасники групи відчувають себе корисними один одному. Висловлюючи думки, вони перевіряють власні можливос­ті й зміцнюють їх.

Учитель об'єднує учнів у невеликі групи (по 4—6 осіб) та розпо­діляє між ними завдання. Групи мають за короткий час (5—10 хв) ви­конати своє завдання й представити результати роботи.

Більшість завдань доцільно розв'язувати саме в малих групах (або в парах), бо це дає змогу учням краще висловитися й, крім того, у ве­ликих групах більше часу витрачається на вислуховування кожного учасника.

Матеріали для уроків

Кiлькiсть переглядiв: 403